Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế quan trọng. Việc quyết toán, tính thuế như thế nào đều được nhà nước giám sát chặt chẽ. Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế này không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Đặc biệt, Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định về các khoản giảm trừ nhằm đảm bảo hơn sự công bằng cho những người nộp thuế cũng như khuyến khích những hoạt động xã hội… Hiện nay, có nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề tiền dùng cho ủng hộ, nhân đạo có phải là một khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân hay không? Luật Thành Đô xin tư vấn như sau:

Tiền ủng hộ có được giảm trừ khi tính thuê thu nhập cá nhân không ?
Tiền ủng hộ có được giảm trừ khi tính thuê thu nhập cá nhân không ?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thuế thu nhập cá nhân số 07/ 2007QH12, sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13

– Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

– Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân

II. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể: Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

– Các khoản giảm trừ gia cảnh

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

III. TIỀN ỦNG HỘ CÓ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là một trong những khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nhưng không phải khoản từ thiện nào cũng được giảm trừ mà phải đáp ứng điều kiện theo quy định, cụ thể:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

Một là, khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

Hai là, khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CPngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Lưu ý:

– Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Quy định về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không. Nếu quý bạn đọc còn có những băn khoăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0919 089 888 của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết./.

Đánh giá bài viết này