Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Vậy khi công ty này muốn bổ sung ngành nghề đầu tư thì cần làm thủ tục gì? Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngành nghề kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp là những lĩnh vực công ty thực hiện đăng ký kinh doanh và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải tuân theo quy định về pháp luật đăng ký kinh doanh và phải phù hợp với pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đó.

Bài viết dưới đây sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài nắm rõ hơn về thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì?
Bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài cần làm thủ tục gì?

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài

– Ngành nghề đầu tư là những lĩnh vực công ty được phép hoạt động phù hợp với các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường tại Luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

– Nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường thì công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các ngành nghề được bổ sung để đầu tư kinh doanh theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn;

– Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì công ty có vốn nước ngoài cũng cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (áp dụng đối với trường hợp dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư)

Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2.2.1. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư:

– Đối tượng áp dụng:

Các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước này chỉ áp dụng đối với những dự án đã xin chấp thuận thuận chủ trương đầu tư tại các cơ quan theo quy định hoặc trường hợp trước đây không thuộc đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư mới chỉ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng hiện nay bổ sung ngành nghề kinh doanh trong mục tiêu dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến việc phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư căn cứ vào từng lĩnh vực, quy mô dự án mà sẽ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội; Thủ tướng chính Phủ; Ủy ban nhân dân, Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm các văn bản, tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là ngành nghề bổ sung);

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Văn bản giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh vốn đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Văn bản giải trình về điều kiện đáp ứng của nhà đầu tư đối với ngành nghề đầu tư

(6) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(7) Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Thẩm quyền và thời hạn giải quyết như sau:

+ Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 58 ngày làm việc.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thời hạn giải quyết là 48 ngày làm việc.

2.2.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

2.3. Thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Danh sách hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp như sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài;

(3) Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài;

(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh; Văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

(5) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch- Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch- Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Kết quả: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật các ngành nghề đầu tư được bổ sung.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần thực hiện thủ tục thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề Bổ sung ngành nghề đầu tư:

ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này