Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần tiến hành thủ tục như thế nào? Quảng cáo là một hoạt động dịch vụ đang phát triển tại thị trường Việt Nam. Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn quy định về thủ tục này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật quảng cáo 2012;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

thanh lap cong ty quang cao co von nuoc ngoai 1
Thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

II. Điều kiện thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư và lộ trình đầu tư theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam

Các hoạt động Điều kiện đầu tư
Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) 1. WTO: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh.

2. Pháp luật Việt Nam: Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ phải đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(i) Theo cam kết WTO, đối với ngành dịch vụ quảng cáo (CPC 871) Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ:
– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không hạn chế;
– Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh;
(ii) Theo quy định nào của pháp luật Việt Nam quy định điều kiện đối với ngành nghề này.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy định pháp luật về đầu tư.

Theo các phân tích trên, Dịch vụ quảng cáo: từ ngày 1/1/2009, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn góp trong liên doanh. Đồng thời theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

– Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)

– Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

– Điều kiện khác: việc quảng cáo rượu phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Có hai hình thức để thành lập Công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài:

(1) Thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài với đối tác Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

(2) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

3.1. Thủ tục thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+ Tài liệu giải trình khác về hồ sơ;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo (nếu có).

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

+ Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính

– Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) đối với thành viên công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với thành viên là tổ chức, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

– Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3.2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam;

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

+ Văn bản thỏa thuận về đăng ký góp vốn;

+ Văn bản cam kết không sử dụng đất khu vực hải đảo/quốc phòng.

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục (nếu có).

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Bước 4: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

Bài viết liên quan:

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì

công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục thành lập công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào về công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)