Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền biểu quyết, quyết định về các vấn đề lớn, quan trọng của công ty. Để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua thì phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện đó là gì? Thực hiện như thế nào?. Công ty Luật Thành Đô trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết: “Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua cần những điều kiện gì”.

I. CƠ SỞ PHÁP LUẬT

Luật doanh nghiệp 2020

II. HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào khoản 1 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020 hình thức đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết gồm:

– Lấy ý kiến bằng văn bản;

– Biểu quyết tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 điều 147 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định chi tiết về các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

+ Định hướng phát triển công ty;

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thông qua bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều kiện thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ảnh minh họa)
Điều kiện thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ảnh minh họa)

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

3.1. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua

Tại khoản 4 Điều 148 quy định:

“Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

Theo quy định trên, điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì số phiếu biểu quyết của số cổ đông sở hữu phải đạt trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Điều lệ công ty quy định cụ thể.

Ngoài ra, tại khoản 6 điều 148 luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản”.

Với quy định trên, khi lấy ý kiến bằng văn bản thì các cổ đông cùng loại sở hữu 75% tổ số cổ phần ưu đãi loại đó trở nên thì tán thành nghị quyết mới được thông qua.

3.2. Thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

– Trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội cổ đông là Hội đồng quản trị khi xét trường hợp cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp.

– Việc hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thực hiện theo trình tự của pháp luật. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỐI VỚI HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 việc một nghị quyết được thông qua hay không dựa vào tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông thành viên dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

– Trong trường hợp nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả số cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Công ty cần thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

+ Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Việc pháp luật quy định các vấn đề trên phải được từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của số cổ đông tham dự bởi dây là những vẫn đề rất quan trọng của công ty nó liên quan đến sự tồn tại cũng như sự phát triển của công ty ở hiện tại và những định hướng trong tương lai. Đối với các vấn đề trên, trong trường hợp điều lệ công ty có quy định khác, tỷ lệ cụ thể có thể cao hơn 65%, tuy nhiên không được phép thấp hơn 65% theo quy định của pháp luật.

– Đối với các vấn đề khác không thuộc các trường hợp trên, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020, không thuộc trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi thì sẽ áp dụng nguyên tắc quá bán, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

– Đối với trường hợp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC THÔNG QUA

Tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy:

Việc biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát áp dụng cách thức bầu dồn phiếu. Với cách thức này sẽ lấy kết quả phiếu bầu từ cao đến thấp mà không yêu cầu một tỉ lệ nhất định.

Trong trường hợp mà có hai ứng cứ viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại đối với các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong điều lệ công ty.

Tuy nhiên, đối với phương thức bầu dồn phiếu để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát công ty không bắt buộc.

5 ly do nen du dung dich vu phap ly cua luat thanh do scaled
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Điều kiện và quy trình họp đại hội đồng cổ đông đúng luật

Phân loại cổ phiếu trong công ty cổ phần

Trên đây là một số tư vấn của công ty liên quan đến vấn đề “Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua cần những điều kiện gì”. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về doanh nghiệp, khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết này