UBND ……………

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số: /KH-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. Tháng….. năm 20…

KẾ HOẠCH

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm …..

Thực hiện Thông báo số ……. ngày …….. của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện…………….về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm …..

Thực hiện Công văn số ……. ngày ……… của Ban Thường vụ Đảng ủy ………… về công tác tuyển quân năm 20….

Căn cứ vào kết quả triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 20….  và tình hình thực tế trên địa bàn thị trấn……………… Hội đồng nghĩa vụ quân sự ………….. triển khai kế hoạch khám sơ tuyển NVQS năm 20…..  như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

Nhằm kiểm tra đánh giá chính xác thực chất sức khỏe công dân trước khi thực hiện Luật NVQS, bảo đảm đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, văn hóa cho công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

II . YÊU CẦU.

– Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức và thực hiện nghiêm túc các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn của trên và kế hoạch của huyện. Thành viên Hội đồng NVQS tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở được phân công phụ trách khám sơ tuyển tại thị trấn và khám tuyển chính thức tại huyện đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu an toàn tuyệt đối.

– Ban lãnh đạo các Thôn, các khu phố, điều động Nam công dân tham gia khám tuyển đúng thời gian, đủ 100% chỉ tiêu được giao.

– Tổ chức khám sơ tuyển tại thị trấn chặt chẽ chính xác, khách quan. Sau khi khám sơ tuyển tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

III. ĐỊA ĐIỂM KHÁM TUYỂN.

Tổ chức khám sơ tuyển tại………………………………………………………..

Mẫu kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự
Mẫu kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

IV. THỜI GIAN KHÁM SƠ TUYỂN.

* Thời gian khám: Từ ….. giờ ….. phút đến ….. giờ……. phút ngày      /      /20…….

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ.

1. Ban Chỉ huy quân sự.

– Chủ trì công tác phối hợp hiệp đồng, tham mưu cho Hội đồng NVQS thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức khám sơ tuyển đạt chỉ tiêu 100%.

– Phối hợp với Trạm y tế khám sơ tuyển phải được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BQP-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, hướng dẫn khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Phối hợp với Công an xác minh lai lịch, chính trị gia đình và bản thân công dân được gọi nhập ngũ vào Quân đội, phải được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm khám sơ tuyển.

2. Công an thị trấn

– Chỉ đạo lực lượng công an xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị gia đình, phẩm chất đạo đức những công dân được gọi sơ tuyển, khám tuyển kịp thời, thông báo cho Ban CHQS và báo cáo lên trên đúng quy định.

– Công an thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS bảo đảm ANCT – TTATXH từ khâu sơ tuyển tại thị trấn đến khám tuyển chính thức tại huyện.

– Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS xác minh lai lịch, chính trị gia đình và bản thân công dân được gọi nhập ngũ vào Quân đội, phải được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP ngày 15/4/2016, về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội, và Nghị định số 120/2013/ NĐ – CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng.

3. Trạm y tế

– Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành lập Hội đồng khám sơ tuyển, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị khám sức khỏe tại địa điểm khám sức khỏe theo quy định.

– Phối hợp với Ban CHQS bố trí phòng khám thuận tiện, triển khai thực hiện các biện pháp tránh tình trạng khám thay.

– Cử cán bộ nhân viên có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm tham gia khám sơ tuyển NVQS. Tổ chức khám sơ tuyển nghiêm túc đúng theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT – BYT – BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế – Bộ quốc phòng.

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS về kết quả khám, phân loại và kết luận sức khỏe cho các công dân được gọi thực hiện Luật NVQS

– Khi có khiếu nại tố cáo về kết quả khám sơ tuyển, phối hợp với Ban CHQS tham mưu cho Hội đồng NVQS để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Ban văn hóa

– Chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền Luật NVQS, các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn thực hiện Luật NVQS.

– Tổ chức có hiệu quả các hình thức tuyên truyền như: Băng zôn, khẩu hiệu…

5. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS

Các thành viên Hội đồng NVQS theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của mình, trực tiếp nắm chắc số lượng, chất lượng sơ tuyển, khám tuyển của đơn vị mình phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

6. Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách cơ sở

Phối hợp với thường trực Hội đồng NVQS (Ban CHQS) nắm chắc thời gian, chỉ tiêu được giao của đơn vị mình phụ trách. Chỉ đạo chặt chẽ Ban chỉ huy thôn để đưa, đón công dân tham gia khám sơ tuyển tại thị trấn và khám tuyển chính thức tại huyện đúng, đủ chỉ tiêu, đúng thời gian, đàm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan, thành viên Hội đồng NVQS thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố, Thôn đội trưởng các đơn vị tổ chức triển khai đôn đốc và thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

– TVĐU, TT HĐND – UBND (để b/c);

– Các đ/c ĐUV phụ trách cơ sở;

– Trưởng thôn, Trưởng khu phố;

– Lưu Ban CHQS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định mới nhất

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Thành Đô về Mẫu kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 0919 089 888 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết này