Trong quá trình hoạt động của mình, tùy vào tình hình kinh doanh, Nhà đầu tư có thể điều chỉnh dự án đầu tư. Điều chỉnh dự án đầu tư là việc thay đổi mục tiêu, quy mô, sáp nhập hoặc chia tách dự án đầu tư,… để phù hợp hơn với việc kinh doanh của mình.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Sáp nhập, chia tách dự án đầu tư.

Sáp nhập, chia tách dự án đầu tư
Sáp nhập, chia tách dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Danh mục hồ sơ sáp nhập, chia tách dự án đầu tư

Để sáp nhập, chia tách dự án đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị các đầu mục hồ sơ sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

(3) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(5) Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(6) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);

Bài viết liên quan:

Quy định về điều kiện điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.2. Số lượng hồ sơ sáp nhập, chia tách dự án đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

– Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

2.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

2.3.1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về việc sáp nhập, chia tách dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận Chủ trường đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

2.3.2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung về sáp nhập, chia tách dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

2.3.3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 của Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung sáp nhập, chia tách dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới cho Nhà đầu tư.

2.3.4. Đối với dự án đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương thì thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

2.5. Hình thức nộp hồ sơ

Nhà đầu tư có thể chọn một trong hai hình thức sau đây để nộp hồ sơ sáp nhập, chia tách dự án đầu tư:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;

– Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại trang fdi.gov.vn.

Lưu ý: Hình thức trực tuyến hiện nay chưa triển khai toàn bộ, và khi nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến vẫn cần phải mang nộp hồ sơ gốc cho Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về “Sáp nhập, chia tách dự án đầu tư”. Đến với Luật Thành Đô, Quý khách không chỉ được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ về sáp nhập, chia tách dự án đầu tư mà còn được các Luật sư giàu kinh nghiệm đồng hành cùng Quý khách trong suốt quá trình hoạt động của mình.

5/5 - (1 bình chọn)