Hiện nay, nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài ngày càng nhiều do các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy nhu cầu học ngoại ngữ tại Việt Nam tăng nhanh chóng. Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách pháp luật cởi mở, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Chính vì lẽ đó, Luật Thành Đô mong muốn mang tới cho Quý khách hàng những quy định hiện hành về trình tự, thủ tục và điều kiện “Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài”

trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài
Trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

1. Luật đầu tư năm 2020;

2. Luật doanh nghiệp năm 2020;

3. Luật giáo dục năm 2019

4. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục

5. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

6. Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

7. Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

8. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

9. Các văn bản pháp luật liên quan khác.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Trung tâm ngoại ngữ là một trong 5 loại hình cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài quy định tại Điều 28 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. Để thành lập trung tâm ngoại ngữ vốn nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Điều kiện cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

(1) Tên cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động dưới hình thức trường hoặc trung tâm và được đặt tên theo quy định sau:

– Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;

– Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

(2) Thời hạn hoạt động

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

(3) Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong lĩnh vực giáo dục

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Lĩnh vực giáo dục được phép hợp tác, đầu tư

+Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân nước ngoài) được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu tư các ngành đào tạo theo quy định hiện hành trừ các ngành về an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo.

(4) Vốn đầu tư:

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

(5) Cơ sở vật chất, thiết bị

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

(6) Chương trình giáo dục

– Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài

(7) Đội ngũ nhà giáo

– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

– Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

2.2. Điều kiện cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

– Có quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

– Có vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo đáp ứng quy định tại điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

– Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

III. TRÌNH TỰ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

3.1. Trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

3.2. Thẩm quyền, thủ tục thẩm định điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Về thẩm quyền thành lập: Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của sở giáo dục và đào tạo.

Như vậy trước khi xin cấp phép mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của Sở giáo dục và Đào tạo nơi nhà đầu tư đặt trụ sở.

Lưu ý: Hồ sơ, trình tự và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

– Về thẩm quyền cho phép hoạt động: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

3.3. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục

– Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

– Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

– Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

– Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 2.2, đồng thời gửi kèm:

+ Hồ sơ giám đốc trung tâm ngoại ngữ

+ Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);

+ Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

+ Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

+ Quy chế đào tạo;

+ Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

+ Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

+ Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

3.4. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

– Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp hoặc qua bưu điện đến: Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở Trung tâm ngoại ngữ.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 46 Nghị định 86/2018/NĐ-CP này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động.

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

– Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Bài viết tham khảo: Thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi liên quan đến quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài. Nếu Quý khách có phát sinh bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc cần tư vấn pháp lý về các vấn đề khác, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thành Đô qua Hotline 1900.1958

5/5 - (1 bình chọn)