Nhà đầu tư phải thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không? Nếu có thì thủ tục và trình tự tiến hành như thế nào?

Để giải đáp những thắc mắc này, Luật Thành Đô xin gửi đến quý khách hàng bài viết “Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CÓ PHẢI THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ KHÔNG

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật đầu tư năm 2020 thì “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Trong đó, nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

(1) Tên dự án đầu tư.

(2) Nhà đầu tư.

(3) Mã số dự án đầu tư.

(4) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

(5) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

(6) Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

(7) Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

(8) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

– Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

(9) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

(10) Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Như vậy, địa chỉ trụ sở chính công ty không phải là nội dung quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tuy nhiên thông thường địa chỉ trụ sở chính công ty cũng chính là địa điểm thực hiện dự án đầu tư, do đó trong trường hợp thay đổi trụ sở chính công ty đồng thời với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, trường hợp trụ sở chính và điểm thực hiện dự án đầu tư không trùng nhau thì khi công ty thay đổi trụ sở chính không cần làm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư mà chỉ cần làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ KHI THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY ĐỒNG THỜI LÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục điều chỉnh trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đầu tư

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Hồ sơ pháp lý về địa điểm: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tài liệu chứng minh khác (nếu có);

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

(8) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2.2. Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền, bao gồm:

– 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương/ 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý KCN/ 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tới Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– 01 bộ hồ sơ nếu thuộc dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương hoặc 04 bộ hồ sơ nếu thuộc diện có chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 08 bộ hồ sơ nếu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ tới sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

2.3. Xem xét và xử lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

(1) Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư tiến hành yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, giải trình thêm về hồ sơ điều chỉnh hoặc từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản nêu rõ lý do từ chối cho nhà đầu tư nắm được.

(2) Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 58 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 50 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ trong thời hạn 43 ngày làm việc trong trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Bước 4: Nhận kết quả

Trường hợp nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh, nhà đầu tư nhận kết quả tại thời điểm ghi nhận trên giấy hẹn trả kết quả tại cơ quan đăng ký đầu tư.

– Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho nhà đầu tư

– Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bài viết cùng chủ đề:

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư 

Tư vấn điều kiện về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến câu hỏi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)