Nhà đầu tư trong quá trình hoạt động dự án đầu tư của mình có thể điều tăng hoặc giảm quy mô đầu tư để phù hợp với tình hình kinh doanh của mình. Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan có quy định cụ thể về vấn đế này.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết: “Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư
Thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM QUY MÔ ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ điều chỉnh giảm quy mô đầu tư

Danh mục hồ sơ để Nhà đầu tư điều chỉnh giảm quy mô đầu tư gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(6) Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính trong 01 năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư

2.2.1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương thì thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư như sau

-Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như mục 2.1. nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

-Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh giám quy mô đầu tư hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

Lưu ý: Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền phải ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

2.2.2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu thực hiện như sau

Trường hợp do thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án (tức là nhà đầu tư giảm vốn từ 20% trở lên làm giảm quy mô dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư chuận bị 08 bộ hồ sơ điều chỉnh giảm quy mô đầu tư như mục 2.1. nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung giảm quy mô đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về việc giảm quy mô đầu tư cho Nhà đầu tư.

2.2.3. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thủ tục thực hiện điều chỉnh giảm quay mô đầu tư thực hiện như sau

– Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về việc giảm quy mô đầu tư cho Nhà đầu tư.

2.2.4. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư thực hiện như sau

– Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc giảm quy mô đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về giảm quy mô đầu tư cho Nhà đầu tư.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về thủ tục: “Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư”. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư cũng như các thủ tục đầu tư khác, Quy khách vui lòng liên hệ theo số hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)