Địa điểm thực hiện mục tiêu dự án và địa chỉ nhà đầu tư là những nội dung được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty có vốn nước ngoài.

Do đó cần xác định địa điểm thực hiện mục tiêu dự án và địa chỉ trụ sở chính của công ty có thể trùng địa chỉ hoặc khác nhau. Khi có nhu cầu thay đổi địa điểm thực hiện dự án hay trụ sở chính, nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bài viết “ Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?” dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về quy định này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?
Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?

II. ĐỊA ĐIỂM MỤC TIÊU DỰ ÁN KHÁC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

2.1. Địa điểm thực hiện dự án, địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: Mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án.. …

Tại khoản 1,2 điều 41 Luật đầu tư năm 2020 quy định trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy địa điểm thực hiện dự án và địa chỉ nhà đầu tư là hai nội dung tách bạch, có thể trùng hoặc khác địa chỉ, có thể xác định như sau:

– Địa điểm thực hiện dự án là nơi mà dự án được triển khai, địa điểm thực hiện phải được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi chuyển đổi nơi thực hiện dự án, không phải là nơi được cấp phép như trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định.

– Địa chỉ trụ sở chính chính là địa chỉ của nhà đầu tư là nơi mà nhà đầu tư đặt trụ sở chính làm văn phòng, trụ sở hoạt động và ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư.

2.2. Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

– Danh sách hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm thực hiện dự án đầy tư;

(5) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

(6) Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn (Báo cáo tài chính, xác nhận số dư ngân hàng)

(7) Giấy uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Thời hạn thực hiện: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Thẩm quyền giải quyết:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu địa điểm thực hiện dự án đầu tư trùng với địa chỉ trụ sở chính thì nhà đầu tư thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi quyết định chấp thuận chủ trương trước khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

– Quý khách khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ và liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách liên quan đến thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay đã có gồm những gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện thủ tục điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ cần thiết để xây dựng hồ sơ;

– Hỗ trợ xây dựng và soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án, thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

– Đại diện Qúy khách đi nộp hồ sơ xin cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền;

– Hỗ trợ giải trình nếu có yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện Qúy khách nộp phí (nếu có) và nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh;

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

mục tiêu hoạt động trong khu công nghiệp

điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về nội dung “Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí./.

5/5 - (1 bình chọn)