Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là nơi nhà đầu tư đăng ký thực hiện các hoạt động đầu tư khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, điạ điểm thực hiện dự án phải được ghi rõ trên giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp nhà đầu tư muốn điều chỉnh địa điểm đầu tư thì cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Để nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về quy định này, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư”

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Thông tư số 65/2017/TT-BTC/ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 3 điều 41 Luật đầu tư quy định:

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Theo đó, trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới được phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐƯỢC CẤP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ

Căn cứ điều 44 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh điạ điểm đầu tư của nhà đầu tư trong trường hợp nhà nước không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (hợp đồng thuê địa điểm, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…);

– Báo cáo tài chính năm gần nhất/xác nhận số dư ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

– Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ

Trình tự giải quyết:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3.2. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chuẩn bị hồ sơ như Mục 3.1

Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ

Trình tự giải quyết:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3.3. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Chuẩn bị hồ sơ như Mục 3.1

Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ

Trình tự giải quyết:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

3.4. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi được cấp điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để được điều chỉnh giâý chứng nhận đầu tư. Khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và hoàn thành thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Bài viết liên quan:

điều kiện điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư

thay đổi tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu Quý độc giả còn có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)