Gôn đối với người dân Việt Nam được coi là một môn thể thao dành cho người giàu. Chi phí thuê sân và các dịch vụ kèm theo đã tạo ra doanh thu vô cùng lớn cho chủ sân golf.

Tuy nhiên, do tính chất tiêu tốn nhiều diện tích đất và và chi phí đầu tư cao nên pháp luật quy định nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về địa điểm, xây dựng và năng lực tài chính. Để tạo điều kiện cho khách hàng đang quan tâm đến vấn đề này, công ty Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Thủ tục mở sân gôn (golf)”.

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đầu tư 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021

Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Hướng dẫn thủ tục mở sân Gôn (Golf)
Hướng dẫn thủ tục mở sân Gôn (Golf)

II. THỦ TỤC MỞ SÂN GÔN

Để mở sân gôn chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục để xin quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án sân gôn.

2.1.Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư với dự án sân gôn theo trình tự cụ thể được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 52/2020/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân gôn

Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân gôn cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện Dự án sân gôn, bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư, cụ thể là: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án sân gôn gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật hiện hành, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn;

Bước 2: Giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân gôn

Tiếp theo là trình tự giải quyết hồ sơ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ địa phương đến trung ương với các mốc thời gian cụ thể, như sau:

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các bộ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản về những nội dung của Dự án sân gôn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;

– Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ Dự án sân gôn, Cơ quan đăng ký đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung theo quy định của pháp luật đầu tư;

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ nhận được hồ sơ trình đầy đủ, đúng thủ tục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và Văn phòng Chính phủ thực hiện phát hành, công khai văn bản theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

2.2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án sân gôn

Nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án sân gôn theo trình tự cụ thể được quy định tại Luật Đầu tư 2020 như sau:

Trường hợp 1: Dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 như:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Nếu sự án thuộc trường hợp này thì Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Trường hợp 2: Dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể tiến hành dự án đầu tư mà không cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ gồm văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn thủ tục đầu tư từ nước ngoài

Điều kiện về vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục để được mở sân gôn tại Việt Nam mới nhất theo Luật Đầu tư năm 2020. Nếu Quý độc giả còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại dưới đây:

5/5 - (3 bình chọn)