Theo Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, một trong những nghĩa vụ đầu tiên của cha mẹ đối với con cái là đăng ký khai sinh cho con. Để giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp đặc biệt này, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách bài viết: “Thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn”.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ Luật Dân sự 2015;

– Luật Hộ tịch 2014;

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

– Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản soanh nghiệp, hợp tác xã;

– Thông tư 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo quy định của pháp luật, trẻ em sinh ra có quyền được khai sinh. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trong trường hợp cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn, tùy thuộc vào mong muốn của cha mẹ và hoàn cảnh thực tế, việc đăng ký khai sinh cho con có thể thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

2.1. Đăng ký khai sinh cho con bỏ trống tên cha/mẹ

Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Điều 12 Luật cư trú 2020: “Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; …

Như vậy, trường hợp cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, khi đăng ký khai sinh cho con sẽ thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha/mẹ mà trẻ sống chung.

Do vậy, đối với trường hợp cha mẹ chưa đăng ký kết hôn và không thực hiện kết hợp khai sinh với thủ tục nhận con, trên Giấy khai sinh của trẻ sẽ để trống thông tin của cha/mẹ. Cụ thể, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

……

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

Hồ sơ đăng ký khai sinh gồm:

– Tờ khai theo mẫu quy định (tham khảo mẫu Luật Thành Đô trích dẫn bên dưới bài viết);

– Giấy chứng sinh (Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh);

– Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của cha/mẹ mà trẻ sống chung.

Lưu ý: Người yêu cầu phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân.

Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn
Đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn

2.2. Đăng ký khai sinh cho con có đầy đủ tên cha và mẹ

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh:

Khoản 1 điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định:

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con”

Như vậy, trong trường hợp này cần kết hợp thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, con tại Ủy ban Nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cha hoặc mẹ).

Hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con bao gồm:

– Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, con theo mẫu quy định (tham khảo mẫu Luật Thành Đô trích dẫn bên dưới bài viết);

– Bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh như văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh, giấy cam đoan về việc sinh;

– Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con;

+ Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con là văn bản trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Ngoài ra, khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt và khi đến thực hiện thủ tục, người yêu cầu phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân.

III. MỘT SỐ MẪU TỜ KHAI ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

3.1. Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh:……………………………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..ghi bằng chữ:……………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:…………………..Dân tộc:…………………..Quốc tịch:…………………………..

Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………….

Năm sinh: (5)…………………Dân tộc:…………………..Quốc tịch:……………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người cha: ………………………………………………………………….

Năm sinh: (5)…………………Dân tộc:…………………..Quốc tịch:……………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày …… tháng …… năm ……….

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)


(1)
Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.Chú thích:

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

Ví dụ: – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

– Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

3.2. Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con: (4)…………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………

Giới tính: ………………………………Dân tộc:……………………………….Quốc tịch:……………………………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là…………………….của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………

Giới tính: ………………………………Dân tộc:……………………………….Quốc tịch:………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan việc nhận…………………………………nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại……………………………………ngày …………tháng…………năm…………

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)

 

 

Chú thích:

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.

(5) Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Phân chia tài sản là quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thành Đô về thủ tục đăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật: Công ty Luật Thành Đô.

Đánh giá bài viết này