Tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ là một vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động kinh doanh của Trung tâm ngoại ngữ, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ngày 24 tháng 08 năm 2018. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học và có giá trị thay thế Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT kể từ ngày 10/10/2018.

tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ
Tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Bài viết tham khảo: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA THÔNG TƯ 21/2018/ TT-BGDĐT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/ TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên học viên; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học và áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về vị trí pháp lí của trung tâm ngoại ngữ, Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

(1) Trung tâm ngoại ngữ công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng;

(2) Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng;

(3) Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, Quy chế này quy định Trung tâm ngoại ngữ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học.

– Tuyển sinh và quản lý người học.

– Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

– Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

– Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

– Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

– Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Về tên gọi của trung tâm ngoại ngữ, tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng; Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương; Tên của trung tâm ngoại ng được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: Giám đốc; Phó giám đốc (nếu có); Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; Các hội đồng tư vấn (nếu có); Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Điều kiện về Giám đốc trung tâm ngoại ngữ: Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

(1) Có nhân thân tốt;

(2) Có năng lực quản lý;

(3) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ);

(4) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

II. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Chương trình, tài liệu dạy học: Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.

– Về công tác tuyển sinh: Hằng năm, trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai các thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục tiêu chuẩn đầu ra, Điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiết khác. Đối với kế hoạch tuyển sinh các khóa học ngoại ngữ, tin học thiết kế theo nhu cầu riêng của người học, các thông tin về khóa học được trung tâm thống nhất với học viên và thông báo công khai trước thời điểm khai giảng khóa học.

– Về hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Học viên được tổ chức học và quản lý theo lớp học. Mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý:

– Quy định về thi, kiểm tra, đánh giá: Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ Điều kiện về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành.

– Về liên kết đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế: Trung tâm thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn được cấp phép hoạt động, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với Điều kiện, khả năng của trung tâm. Khi thực hiện liên kết đào tạo phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và sở giáo dục và đào tạo. Trung tâm thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để phát triển chương trình, đội ngũ đáp ứng xu thế hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của trung tâm. Các hoạt động hợp tác quốc tế phải phù hợp với Điều kiện, khả năng của trung tâm và tuân thủ các quy định hiện hành.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Bài viết tham khảo:

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ

Chuyên mục tham khảo

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những nội dung cơ bản của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Luật Thành Đô luôn hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm hiểu và bắt đầu thực hiện kinh doanh trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc bằng phương thức tư vấn qua tổng đài trực tuyến 0919 089 888 về điều kiện, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ. Quý khách hàng có thể liên hệ tới Tổng đài trên để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

Đánh giá bài viết này