Cũng như các mặt hàng khác có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng như thuốc lá, các đồ uống có chất kích thích khác thì rượu cũng là một trong những loại hàng hóa đặc biệt đó. Do vậy, việc kinh doanh rượu nói chung là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi vậy, nếu muốn kinh doanh rượu thì phải đáp ứng điều kiện bắt buộc và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết lần này, Luật Thành Đô xin gửi tới quý khách hàng bài viết “Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu”.

Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu
Thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019;

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

– Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC XIN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

(1) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

– Bản sao giấy phép đã được cấp;

– Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

(2) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

III. MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN TRONG THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

3.1. Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

TÊN THƯƠNG NHÂN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:……./…… ….., ngày.…… tháng.…….. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép… (1)…

Kính gửi:…………(2)…………

Tên thương nhân:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………. Điện thoại:……………….. Fax:……………………

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………. Fax:…………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………………………. do………………… cấp ngày………….. tháng……… năm…………;

Giấy phép………..(1)…….. đã được cấp số…….. do…….. cấp ngày… tháng… năm…

Giấy phép………(1)…….. đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số…. do……. cấp ngày…… tháng…… năm…………

……….(3)…… đề nghị………..(2)…. xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép….(1)……, với lý do cụ thể như sau:

  1. Sửa đổi:

Thông tin cũ:……………………………………………………………………………………………

Thông tin mới:…………………(4)……………………………………………………………………

  1. Bổ sung:………………………(4)……………………………………………………………………

…….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung.

3.2. Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: / Hà Nội, ngày... tháng... năm……

GIẤY PHÉP…..(1)……
(
Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/
TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG)

Căn cứ…………………………… (2)……………………………………………………………………

Căn cứ Nghị định số……/2017/NĐ-CP ngày…. tháng….. năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Giấy phép…..(1)… số…… do…… cấp ngày…. tháng… năm…

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép……..(1)…. số………. ngày….. tháng…. năm của….(3)…;

Theo đề nghị của……………………………(4)…………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép….(1)… số…… như sau:……..(5)……….

Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép………..(1). ……….. số………. do…………… cấp ngày……. tháng…… năm………………

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

…..(3)…. phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…/2020/NĐ-CP ngày… tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan./.

 

Nơi nhận:
-…………… (3);
-…………… (6);
– Lưu: VT,…….(4).
(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu.

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép.

(4): Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5): Nội dung sửa đổi, bổ sung.

(6): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép.

LƯU Ý: Khi quý khách hàng có nhu cầu đổi giấy phép thì vẫn phải đáp ứng các điều kiện như xin cấp mới giấy phép, cụ thể khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép bán lẻ rượu cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

(2) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

(3) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

IV. DỊCH VỤ HỖ TRỢ XIN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU DO CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ CUNG CẤP

– Quý khách liên hệ đến công ty Luật Thành Đô, các Luật sư sẽ trao đổi với Quý khách để xác nhận về điều kiện hiện có của Quý khách là gì?

– Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện các điều kiện Xin cấp đổi Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu theo quy định;

– Tiến hành chuẩn bị hồ sơ cấp đổi Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu;

– Tiến hành chỉnh sửa bổ sung hồ sơ cấp đổi giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu (Nếu có);

– Nhận kết quả: Giấy phép, giấy đăng ký bán lẻ rượu;

– Bàn giao kết quả cho Quý khách hàng.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô

Các bài viết liên quan:

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về Điều kiện xin cấp đổi giấy phép bán lẻ rượu. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 19001958 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ. Luật Thành Đô tin tưởng với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ làm hài lòng Qúy khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)