Thủ tục tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài là một trong những vấn đề được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm; đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Nắm bắt được nhu cầu đó, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng nội dung tư vấn về “Thủ tục tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài” để hỗ trợ quá trình thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty có vốn nước ngoài
Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty có vốn nước ngoài

II. THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Thủ tục tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài thuộc dự án đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.1.1. Hồ sơ tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài thuộc dự án đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh vốn đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án/Xác nhận ngân hàng để chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn ban đầu.

2.1.2. Thủ tục tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Khi tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

– Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Bước 3. Tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn nước ngoài.

* Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có vốn nước ngoài đặt trụ sở chính.

Hồ sơ hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

* Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

2.1.3. Thủ tục tăng tổng vốn đầu tư dưới 20% quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc tăng vốn dự án đầu tư không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như Bước 3 mục 2.1.2.

2.2. Thủ tục tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài thuộc dự án đầu tư không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.2.1. Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sau đó mới tăng vốn điều lệ của công ty của công ty có vốn nước ngoài.

* Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sau đó mới tăng vốn điều lệ của công ty của công ty có vốn nước ngoài:

(1) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty có vốn nước ngoài kinh doanh các ngành nghề có điều kiện;

(2) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

(3) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

* Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

– Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

* Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

* Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư.

Bước 2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo nội dung đã đăng ký.

Bước 3. Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

* Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

* Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

2.2.2. Trường hợp tăng vốn điều lệ trực tiếp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Điều kiện thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trực tiếp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty có vốn nước ngoài.

(1) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thêm, mua thêm cổ phần, phần vốn góp đảm bảo tổng số cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% tổng vốn điều lệ trở xuống của công ty và công ty kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện;

(2) Nhà đầu tư nước ngoài không tăng vốn góp/mua thêm cổ phần, phần vốn góp khi công ty tăng vốn điều lệ;

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

Bước 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý:

Trong các trường hợp nêu trên, nếu nhà đầu tư tăng tổng vốn đầu tư do huy động vốn mà không góp thêm vốn thì không phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty tại Phòng đăng ký kinh daonh – Sở kế hoạch và đầu tư.

– Nhà đầu tư thực hiện thông báo tăng vốn cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán xong vốn góp.

5 ly do nen su dung dich vu phap ly
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn tăng vốn đầu tư công ty có vốn nước ngoài

Điều kiện tăng, giảm vốn đầu tư 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục tăng vốn đầu tư của công ty có vốn nước ngoài. Nếu các nhà đầu tư có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô qua hotline 0919 089 888 hoặc email: luatsu@luatthanhdo.com.vn để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết này