Hoạt động trung tâm ngoại ngữ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng những điều kiện nhất định và tuân thủ trình tự, thủ tục cấp phép. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô về “Thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ” sẽ giúp các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ nắm rõ chi tiết về các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung này.

thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ
Thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ THÀNH LẬP CƠ SỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Luật giáo dục số Luật số 43/2019/QH14;

– Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CƠ SỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ

– Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại khoản 1 điều 46 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và điều 4 thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT điều kiện để cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phải xác định rõ các nội dung sau: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm ngoại ngữ.

Về tên của trung tâm ngoại ngữ: Tên của trung tâm ngoại ngữ phải đặt theo nguyên tắc sau:

+ Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

+ Tên riêng của trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đó; tên riêng đó không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) của trung tâm ngoại ngữ phải có nội dung tương đương với nhau.

– Điều kiện hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại điều 48 nghị định số 46/2017/NĐ-CP điều kiện hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ gồm các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

+ Giám đốc trung tâm;

+ Phó giám đốc trung tâm (nếu có);

+ Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Các hội đồng tư vấn của trung tâm (nếu có);

+ Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác;

(2) Điều kiện về Giám đốc trung tâm

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Có nhân thân tốt;

+ Phải có năng lực quản lý;

+ Phải đảm bảo được một trong các điều kiện sau đây:

  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
  • Hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, đào tạo.

(3) Điều kiện về giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên là người Việt Nam hoặc giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) để đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

+ Trường hợp giáo viên là người Việt Nam thì phải có một trong các điều kiện sau

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Trường hợp giáo viên là người bản ngữ: phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Trường hợp giáo viên là người nước ngoài thì phải có một trong các điều kiện sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Hoặc có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

(4) Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí của trung tâm ngoại ngữ phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

Hiện nay, theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT không quy định rõ về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, dựa theo tinh thần của thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT thì cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

+ Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu để bảo đảm 1.5m2/học viên/ca học;

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo khi trung tâm lập ra đề án xin cấp phép;

+ Trung tâm ngoại ngữ phải có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(5) Điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

Điều kiện về phòng cháy chữa cháy của trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

– Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô >500m2 thì phải xin Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy.

– Trường hợp trung tâm ngoại ngữ có quy mô <500 m2, doanh nghiệp chỉ cần làm cam kết thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở.

tong dai tu van phap luat
Tổng đài tư vấn pháp luật

2.2. Hồ sơ thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ:

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Khoản 2 điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018, cụ thể bao gồm:

(1) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau: Tên trung tâm; Địa điểm đặt trung tâm; Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

(3) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

– Hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục gồm:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

+ Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp

+ Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ

+ Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

2.3. Trình tự, thủ tục thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ

– Về thẩm quyền thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ:

+ Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;

+ Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

– Về các bước thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

– Về thủ tục đề nghị hoạt động giáo dục cho cơ sở trung tâm ngoại ngữ

Sau khi đáp ứng các điều kiện để thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ đề nghị hoạt động giáo dục theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền theo quy định trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

5 lý do nên dử dụng dịch vụ của luật thành đô
5 lý do nên dử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô

Trên đây là những quy định về thành lập cơ sở trung tâm ngoại ngữ theo pháp luật hiện hành. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài trực tuyến 19001958 để được Luật sư của Luật Thành Đô tư vấn miễn phí hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

 

5/5 - (1 bình chọn)