Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện tại Việt Nam. Tuy nhiên, kinh doanh bệnh viện là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định mới được phép thành lập công ty tại Việt Nam. Để giúp Quý khách hành hiểu rõ hơn về quy định và thủ tục hồ sơ, Luật Thành Đô giới

thiệu bài viết: “Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện”.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện
Thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật đầu tư 2020;

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH BỆNH VIỆN

2.1. Quy định của WTO về kinh doanh bệnh viện

STT Tên dịch vụ Tỷ lệ vốn góp và hình thức đầu tư CPC
1 Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh 9311
2 Dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312) 9312

2.2. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện

Khi thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về vốn: Theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, đối với dịch vụ bệnh viện, nhà đầu tư nước nước ngoài được cung cấ dịch vụ thông quan thành lập công ty kinh doanh bệnh viện 100% vốn nước ngoài. Vốn đầu tư tối thiểu cho bệnh viện là 20 triệu đô la Mỹ;

(2) Về hình thức đầu tư: Khi thực hiện thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện, nhà đầu tư phải đảm bảo về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam, và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(3) Điều kiện cụ thể đối với dịch vụ kinh doanh bệnh viện.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH BỆNH VIỆN

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh bệnh viện

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

+ Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện

– Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

– Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

IV. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH BỆNH VIỆN

4.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh bệnh viện

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu;

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(3) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(8) Tài liệu giải trình khác về hồ sơ;

(9) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh bệnh viện (nếu có)

4.2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện (nếu có).

V. DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH BỆNH VIỆN CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khác hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện;

(2) Tư vấn các phương án để thực hiện thủ tục, từ đó đưa ra ưu và khuyết điểm của các phương án để Quý khách có thể lựa chọn cách tiến hành phù hợp với tình hình của nhà đầu tư và doanh nghiệp;

(3) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(4) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

bài viết liên quan:

thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội

mở công ty có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bệnh viện. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

Đánh giá bài viết này