Nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập và hoạt động kinh doanh sẽ vì gặp phải một số các vấn đề khác nhau mà cần có những thay đổi nhất định về nội dung đăng ký kinh doanh. Các thay đổi có thể là: Địa chỉ trụ sở chính của công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, tên công ty, thành viên, … Vậy để quy trình, thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm có những gì?

Bài viết “Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” của Luật Thành Đô sẽ hướng dẫn Quý khách hàng về các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP về liên thông các thủ tục về khởi sự kinh doanh;

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;

– Các văn bản pháp luật có liên quan.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2021
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2022

II. THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2.1. Nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp

Theo điều 29 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định về nội dung thể hiện trên giấy đăng ký doanh nghiệp gồm có:

(1) Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

(2) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

(3) Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);

(4) Vốn điều lệ.

Sau khi thành lập và trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần thay đổi một số thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần tiến hành các thủ tục cần thiết để được xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã điều chỉnh các nội dung chính xác.

2.2. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tại điều 31 của Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpnhư sau:

(1) Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

(2) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

(3) Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

(4) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

(5) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo thông báo phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

Sau khi hoàn tất các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp và được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thông báo công khai những thay đổi tương ứng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điều 32 Luật doanh nghiệp 2020.

III. THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với những thay đổi của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo một trong ba phương thức sau đây:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

– Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo về nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không được chấp thuận, Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ của doanh nghiệp thì cần có văn bản thông báo và nêu rõ lí do cho người thành lập doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô
5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật Thành Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Điều kiện về vốn khi thành lập công ty

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Trên đây là những thông tin thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà Luật Thành Đô đã chia sẻ với Quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp tận tình.

5/5 - (1 bình chọn)