Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh ngày càng đa dạng, trong đó lĩnh vực giáo dục, dạy nghề cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ dạy nghề là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư năm 2020. Vậy việc “Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề được quy định như thế nào?” Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thành Đô sẽ giúp Qúy khách hàng nắm rõ chi tiết về thủ tục này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DẠY NGHỀ

– Biểu cam kết WTO và các biểu cam kết khác có liên quan trong lĩnh vực giáo dục;

– Luật Đầu tư năm 2020;

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;

– Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dạy nghề
Công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dạy nghề

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ DẠY NGHỀ

Để thành lập và hoạt động Công ty kinh doanh dịch vụ dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể phải thực hiện qua các thủ tục sau: (i) thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư; (ii) Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (iii) thủ tục Xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động giáo dục.

Mặt khác, pháp luật Việt Nam hiện hành cũng quy định về phạm vi, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ dạy nghề trong các phân ngành giáo dục cho người lớn và dịch vụ giáo dục khác (bao gồm đào tạo ngôn ngữ) đồng thời pháp luật cũng quy định chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.1. Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

Nếu dự án thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề nếu thuộc trường hợp sau đây thì phải xin quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm: Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;  Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Văn bản, giấy tờ để thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư ở Cơ quan UBND cấp tỉnh, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Giấy tờ về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

(3) Văn bản về đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(4) Các bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;  Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Văn bản về đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Văn bản giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

2.2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với dự án thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề

– Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dạy nghề có vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư dịch vụ dạy nghề;

(2) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

(3) Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư bao gồm các nội dung: mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án kinh doanh dịch vụ dạy nghề;

(4) Các bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Văn bản giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề, tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thời hạn thực hiện là 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Thành phần hồ sơ bao gồm: Điều lệ, giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp, danh sách thành viên/cổ đông, các giấy tờ tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật công ty Luật Thành Đô

2.3. Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục (cụ thể là lĩnh vực dạy nghề)

– Điều kiện hoạt động giáo dục tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ Điều kiện về vốn: Trung tâm dạy nghề: ít nhất 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).Trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; dự án đầu tư xin mở phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng: ít nhất 100 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư phải đạt 70% quy định.

+ Điều kiện về cơ sở vật chất:

Đối với cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và được UBND cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 (năm) năm, cơ sở này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất cần thiết, ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động dưới 20 năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 (năm) năm.

– Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị để cấp giấy phép hoạt động giáo dục gồm:

(1) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục

(2) Quyết định thành lập và hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở dạy nghề (bản sao)

(4) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở dạy nghề;

(5) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tình hình góp – vay vốn, tổ số vốn đầu tư đã thực hiện;

(6) Giải trình về việc đáp ứng điều kiện

(7) Các nội dung về nhân sự, kế hoạch đào tạo như sau: Tài liệu về nhân sự: các cấp quản lý và nhân viên; Chương trình, kế hoạch giảng dạy; Đối tượng tuyển sinh; Quy chế, thời gian tuyển sinh; Quy chế đào tạo; quy mô đào tạo; Quy định về học phí đào tạo; Quy định về đánh giá, kiêm tra công nhận kết quả học; Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:  Sở Giáo dục và đào tạo nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thời hạn giải quyết: Trong 35  – 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ pháp lý Luật Thành Đô

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Các hình thức hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Thành Đô về “Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh dịch vụ dạy nghề” theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Qúy khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn 0919.089.888 để được Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để được sử dụng dịch vụ.